تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی

هرگونه فعل و انعالی در ملک یا زمین چه در نحوه استفاده از ملک باشد و یا ساخت و ساز غیرمجاز را تغییر کاربری اراضی گویند.