خسارت ایام بازداشت

خسارت ایام یازداشت

در صورتی که متهم بعد از بازداشت موقت برائت بگیرد و بنا بر هر دلیل دیگر مجرم شناخته نشود می تواند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کند.