وقف چیست

وقف چیست و انواع آن کدامند و شرایط وقف اموال چه مواردی می باشد و قوانین مربوط به وقف کدامند و وظیفه اداره اوقاف چیست عناوینی هست که به آن پرداخته ایم.