فسخ مبایعه نامه

فسخ مبایعه نامه

فسخ مبایعه نامه شرایط فسخ مبایعه نامه چیست ؟ یکی از شرایط فسخ مبایعه نامه ، آن است که دو طرف ، نسبت به فسخ و بر هم زدن مبایعه نامه ، رضایت داشته باشند و با توافق یکدیگر ، اقدام به فسخ قرارداد بیع نمایند. در این شرایط ، فسخ مبایعه نامه ، بر […]

بی اعتباری قرارداد با شرط فسخ بدون مدت

بی اعتباری قرارداد با شرط فسخ بدون مدت

‍ بی اعتباری قرارداد با شرط فسخ بدون مدت   مفهوم خیار”خیار عبارت است ؛ از توانایی یکی از طرفین قرار داد در برهم‌ زدن قرارداد” خیار شرط چیست؟ طبق ماده 399 قانون مدنی…در عقد بیع (و سایر عقود قانونی مثل صلح واجاره و…)، ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع(فروشنده) یا مشتری (خریدار)یا هر دو، یا شخص […]

چک بهتر است یا سفته

چک بهتر است یا سفته

چک بهتر است یا سفته چک بهتر است یا سفته؟ چک قابلیت تعقیب کیفری دارد اما سفته نه صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد، در حالی که در سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نمایند صاحب حساب صادر گردد ، […]