4 دلیل اصلی عذر موجه و جهات آن

عذر موجه و جهات آن به معنای دلیل و بهانه ای قابل قبول از شوی قانون گذار است . به طوری که شخص برای عملی که انجام نداده دلیلی را ذکر می کند و دادگاه بعد از بررسی می پذیرد. در ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی این عذرها ، موجه بیان شده اند.