زمین خواری

زمین خواری

به مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی افراد ، تشکل ها و گروه ها که منجر به تصرف و تعرض به اراضی دولتی می شود ، زمین خواری گفته می شود و از بارزترین نوع تجاوز به اراضی و املاک است.