حواله چیست

در واقع عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می گردد، به عبارت دیگر عقد حواله با سه اراده منعقد می گردد