قرار منع تعقیب

قرار منع نعقیب

در صورتی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع تعقیب صادر می شود.

3 مجازات فرار از صحنه تصادف

مجازات فرار از صحنه تصادف

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در قانون محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این مادع تخفیف قائل شود.