سوء پیشینه کیفری

سوء پیشینه کیفری

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که مرتکب جرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم ، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.