ارث چیست

وظایف مدیر ساختمان

همان مالی ست،که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان تعلق میگیرد.